Jump to content

 

სურათი
- - - - -

წიწაკის დაავადებები


 • Please log in to reply
12 გამოხმაურება

#1 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 03:43 AM

წიწაკის მცენარეს და ნაყოფებს აზიანებს მრავალი სოკოვანი, ვაქტერიული და ვირუსული დაავადება. განსაკუთრებით სახიფათო და გავრცელებულია სოკოვანი დაავადებებიდან: ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ფუზარიოზული ჭკნობა, ნაცრისფერი ობი, ღეროს ფუძის სიდამპლე, ვერტიცელიოზური ჭკნობა, ცერკოსპორიოზი, ნაცარი და ფიტოფტორა.
ვირუსული დაავადებებიდან წიწაკას ძირითადად აზიანებს სტოლბური, კიტრის მოზაიკა და იონჯის მოზაიკა.
წიწაკას ასევე მნიშვნელოვნად აზიანებს ბაქტერიული დაავადებებიც, რომელთაგან განსაკუთრებით გავრცელებულია ბაქტერიული ლაქიანობა, ნაყოფების სველი სიდამპლე, ბაქტერიული კიბო და ბაქტერიული ჭკნობა.
ქვემოთ მოცემულია დაავადებათა აღწერა ილუსტრაციები და ზოგადი ბრძოლის მეთოდები, უფრო კონკრეტული ბრძოლის მეთოდების და წიწაკის დაავადებებთან დაკავშირებულ სხვა, თქვენთვის საინტერესო კითხვებით შეგიძლიათ მოგვმართოთ ამ თემაში :)

#2 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 03:53 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ალტერნარიოზიგამომწვევიAlternaria solani Sor.
დაავადება ჩნდება ვეგეტაციის მეორე ნახევარში. იგი ინახება მცენარეული ნარჩენებში სადაც სოკო ვითარდება საპროტროფულად და დაზიანებულ თესლებში, მიცელიუმის სახით.
დაავადების სიმპტომებიდაავადება შეინიშნება ფოთლის ფირფიტებსა და ნაყოფებზე. დაზიანებულ ფოთლებზე ვითარდება მცირე ზომის მუქი-ნაცრისფერი ლაქები, რომლებიც დაავადების განვითარების შემდეგ ზომაში იზრდებიან და ხდება მათი შეერთება. ყალიბდება ნეკროზული უბნები, რის შედეგადაც ხდება ფოთლების ჭკნობა და დაღუპვა.
ნაყოფებზე პირველი სიმპტომებია წყლით გაჟღენთილი ლაქების ჩამოყალიბება. დაავადების შემდგომი განვითარების შედეგად დაზიანებული უბნები იფარება ნათელი ფერის სოკოს მიცელიუმებით, რომლებიც დროთა განმავლობაში ხდებიან მუქი წენგოსფერი შეფერილობის. ჰაერის მაღალი ტენიანობის პირობებში მიცელიუმები სწრაფად ვრცელდებიან ნაყოფის ზედაპირზე და ქმნიან მომრგვალო კონფიგურაციის ფორმის დაზიანებულ უბნებს. დროთა განმავლობაში ხდება დაზიანებული ნაყოფების მუმიფიკაციამუქი-წენგოსფერი ნადებით მათი დაფარვა.
უნდა აღინიშნოს რომ დაავადების ნაყოფის ზედაპირზე უმნიშვნელო გამოვლენის გამოვლენის შემთხვევაშიც კი, პათოგენი აღწევს ნაყოფში, სადაც ვითარდება და აზიანებს თესლს.
გარდა ნაყოფებსა და ფოთლებზე განვითარებისა, პათოგენს გააჩნია განვითარების უნარი მოსავლის აღებისშემდგომ პერიოდშიც.
დაავადების გამომწვევი ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებულიდან საღ მცენარეებზე კონიდიების საშუალებით ვრცელდება.


ბრძოლის ღონისძიებები:


· ნაკვეთის გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან;

· სათბურების შემთხვევაში საჭიროა გრუნტის თერმული ან ქიმიური დეზინფექცია;

· ნიადაგის ბალანსირებული განოყიერება მინერალური სასუქებით;

· კულტურის წარმოებისათვის საჭირო აგროტექნიკური ღონისძიებების დროული განხორციელება;

· დაზიანებული მცენარეების და ნაყოფების მოცილება ვეგეტაციისა და მოსავლის დახარისხების პერიოდებში.

დაავადებული მცენარეების სურათებიAttached Thumbnails

 • ფიტოფტორა.jpg
 • ფიტოფტორა1.jpg


#3 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 04:33 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები


ანთრაქნოზიგამომწვევიColletotrichum capsisi.
დაზიანების მასშტაბებისა და კულტურის რაოდენობრივ-ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუარესების მიხედვით ანთრაქნოზი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო დაავადებად. პათოგენი იზამთრებს მცენარეულ ნარჩენებსა და თესლებში. ვრცელდება სპორებით, ქარის, წყლის, ცხოველების, და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარისა და სპეცტანსაცმლის მეშვეობით. პათოგენის განვითარებას ხელს უწყობს ჰაერის მაღალი შეფარდებითი ტენიანობა, (90%-ზე მაღალი) და 28 ºC – ზე მაღალი ტემპერატურა.
ანთრაქნოზი ვითარდება წიწაკის ნაყოფების სიმწიფის დასაწყისში, როგორც გრუნტში, ასევე მოსავლის შენახვა-ტრანსპორტირების პერიოდში.
დაავადების სიმპტომებიშეინიშნება მცენარის ზრდის შეჩერება და მისი ჭკნობა. დაინფიცირებული ღეროს წვერი ფერმკრთალდება და ხდება ყავისფერი, რაც გამოწვეულია ფესვთა სისტემის დაზიანებით.
ინფექცია ასევე ვრცელდება ნაყოფებზეც. მათი ზედაპირი იფარება ღრუებით, მუქი ყვითელი ან ყავისფერი ოდნავ ჩაზნექილი ლაქებით.
პათოგენმა შესაძლოა დააზიანოს მცენარე აღმოცენების ფაზაში. ლებანფოთლებზე ჩნდება ყვითელი ლაქები, ხოლო უფრო მოზრდილ მცენარეთა ფესვები და მთავარი ღერო ნეკროზდება და იღუპება.

brZolis RonisZiebebi:

 • მცენარეული ნარჩენების განადგურება;
 • საღი სათესლე მასალის გამოყენება;
 • მოსავლის დროული აღება, რომელიც აუცილებელია ჩატარდეს მშრალ ამინდში;
 • წიწაკის შენახვა საჭიროა 3-4ºCზე, 90%-ზე მეტი ტენიანობის პირობებში.
დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • ანთრაქნოზი.jpg
 • ანთრაქნოზი1.jpg


#4 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 04:36 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ფუზარიოზული ჭკნობაგამომწვევი Fusarium spp.
პათოგენი მცენარეში ხვდება გვერდითი ფესვებიდან იწვევს მათ ნეკროზს და შემდეგ მცენარის ჭკნობას.
სოკო ნიადაგში ინარჩუნებს სიცოცხლისუნარიანობას რამდენიმე წლის განმავლობაში. მისი გავრცელება ხდება სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობით, დაზიანებულ მცენარეთა ნარჩენებით და წყლით. ნიადაგის და მაღალი ტემპერატურა (33ºC) და ტენიანობა ხელს უწყობს დაავადების სწრავ განვითარებას.
დაავადების სიმპტომებიაავადების სიმპტომები შეინიშნება დაინფიცირებიდან რამდენიმე დღეში. მათი გამოვლინების ვადები დამოკიდებულია მცენარის გამძლეობის უნარზე, დამაინფიცირებელი აგენტის ვირულენტობაზე (დაინფიცირების უნარი) და კლიმატურ პირობებზე.
თავდაპირველად ხდება ფოთლების უმნიშვნელო შეყვითლება და წვეროში მდებარე ფოთლების ჭკნობა. დაავადების განვითარების კვალდაკვალ ფოთლები მცენარეზე რჩებიან და მათი შეფერილობა ხდება ბუნდოვანიმწვანიდან ყავისფერში გარდამავალი.
ღეროს ან ფესვის დიაგონალურ ჭრილზე შეინიშნება მოწითალო-ნაცრისფერი ლაქები.

ბრძოლის ღონისძიებები:

· მცენარეულინარჩენების განადგურება;

· სათბურებისშემთხვევაში საჭიროა გრუნტის თერმული ან ქიმიური დეზინფექცია;

· ნიადაგისბალანსირებული განოყიერება მინარელური სასუქებით;

· კულტურის წარმოებისათვისსაჭირო აგროტექნიკური ღონისძიებების დროული განხორციელება.

დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • ფუზარიოზული ჭკნობა.jpg
 • ფუზარიოზული ჭკნობა1.jpg
 • ფუზარიოზული ჭკნობა2.jpg


#5 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 04:45 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები


ნაცრისფერი სიდამპლე


გამომწვევი Botrytis cinerea.

პათოგენი აღწევს მცენარეში მექანიკური დაზიანებების მეშვეობით და ვითარდება მაღალი ტენიანობის პირობებში, ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონზე.
სოკო იზამთრებს მცენარეულ ნარჩენებში, სკლეროციებისა და მიცელიუმის სახით, რომლებიც წარმოადგენენ მცენარეთა ფართო სპექტრის დაავადების წყაროს. ინფექციის გავრცელება ყველაზე ხშირად ხდება მექანიკურად, სხვადასხვა აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარებისას.
დაავადების სიმპტომებიდაავადების გამოვლენა ხდება ფოთლებზე, ნაყოფებსა და ღეროებზე მზარდი სველი ლაქების სახით. ეს სიმპტომი ყველაზე კარგად ჩანს ნაყოფზე. ამ დროს როგორც წესი, ნაყოფის კანი რჩება დაუზიანებელი, მაგრამ ნაოჭდება. დაზიანების ადგილას ნაყოფი ხდება რბილი, სველი წენგოსფერი-მონაცრისფრო და ჩაღრმავებული. ნაყოფის ზედაპირზე ჩნდება ნაცრისფერი სპორებით სრულად დაფარული მიცელიუმი.
ფოთლებზე შეინიშნება ნაცრისფერი სველი ლაქები, რომლებიც დროთა განმავლობაში იფარებიან სპორებიანი მიცელიუმებით.

ბრძოლის ღონისძიებები

 • ტემპერატურის ოპტიმალური რეჟიმის შენარჩუნება სათბურებში, სისტემატური ვენტილაცია;
 • ნათესების ოპტიმალური სიხშირის დაცვა;
 • ქვედა იარუსის დაავადებული ფოთლების მოცილება;
 • შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული და ხარისხიანი განხორციელება.


დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • nacrisferi sidample.jpg
 • ნაცრისფერი სიდამპლე.jpg
 • ნაცრისფერი სიდამპლე1.jpg


#6 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 04:55 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ღეროს ფუძის სიდამპლეგამომწვევი Didymellalycopersici, Phoma destructiva. Phoma exiqua.

დაავადება ვითარდება მომატებული ტენიანობის პირობებში. სოკოს სპორები გადაიტანება ქარით. მცენარეში პათოგენის შეჭრა ხდება როგორც მექანიკური დაზიანების მეშვეობით, ასევე ფორებით.
ინფექციის პირველადი წყაროებია: ნიადაგი, მცენარეული ნარჩენები და თესლი.
დაავადების სიმპტომები დაავადება ვითარდება მცენარის მთავარ ღეროზე, სადაც შეინიშნება ნაცრიფერიმწვანე და მუქი ფერის ლაქები, რომლებიც იკავებენ ღეროს ქვედა მხარის მთელ ზედაპირს. შემდგომ სტადიაზე ნეკროზი ვითარდება ღეროს გამტარ ჭურჭლებში. ხოლო დაზიანებული ორგანოების ზედაპირზე კი ამ პერიოდში შესაძლებელია გაჩნდეს პატარა მუქი წერტილებისოკოს პიკნიდიუმები

ბრძოლის ღონისძიებები:

 • მცენარეული ნარჩენების განადგურება;
 • სათბურის შემთხვევაში საჭიროა გრუნტის თერმული ან ქიმიური დამუშავება და ტემპერატურის დატენიანობის ოპტიმალური მაჩვენებლების შენარჩუნება
 • სათესლე მასალის დეზინფექცია.

დაავადებული მცენარის სურათი
Attached Thumbnails

 • ღეროს ფუძის სიდამპლე.jpg


#7 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 05:07 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ვერტიცელიოზული ჭკნობაგამომწვევებიVerticillium dahliae Kleb da V.albo-atrum.

პათოგენები ინახება მცენარეულ ნარჩენებსა და ნიადაგში, სადაც ინარჩუნებენ სიცოცხლისუნარიანობას 15 წლის განმავლობაში. დაავადება ხდება ქერცლიდან ან გადარგვისას ან კულტივაციისას მიღებული მექანიკური დაზიანებებიდან.

ვერტიცელიოზი ძლიერად ვითარდება მონოკულტურის წარმოებისას. განსაკუთრებით ძლიერად ვითარდება დაავადება მსუბუქ ნიადაგებში. პათოგენის განვითარებისათვის ოპტიმალურ პირობებს ქმნის მაღალი ტემპერატურა (25ºC) და ნიადაგის შემცირებული ტენიანობა. ამიტომ დაავადების განვითარება ივლისში და აგვისტოში ძლიერდება, ხოლო აგრილებასთან ერთად სექტემბერ-ოქტომბერშიმცირდება. ეს პროცესი აისახება მცენარეზე, ამ პერიოდში ხდება მცენარის გარკვეულწილად აღდგენა ღეროს ქვედა მხარეს ვითარდება ახალი წანაზარდები.

დაავადების სიმპტომებიდაავადების პირველი ნიშნების გამოვლენა ხდება ყვავილობის წინ. დაზიანებული მცენარეებს ახასიათებთ სუსტი ზრდა, მუხლთაშორისების ყავისფერი შეფერილობა და მცირე ზომის მუქი-მწვანე ფოთლები. ქვემოთ მდებარე ფოთლები ჭკნება, მათზე ჩნდება ლაქები, რომლებიც დროთა განმავლობაში ვრცელდება მთელ ფოთოლზე. დაზიანებული ფოთოლები ყვითლდება, განიცდის ნეკროზს და ცვივა. დაზიანებების შედეგად მცენარე მთლიანად ჭკნება და იღუპება. განვითარების ადრეულ ეტაპზე დაზიანებული მცენარეები ვერ ივითარებენ ნასკვებს, ხოლო ცოტა უფრო გვიანდელ სტადიებზე დაზიანების შემთხვევაში კი ნაყოფები წვრილი და დამჭკნარია. დაავადებულ მცენარეთა ფესვებს ერთი შეხედვიტსაღის შეხედულება აქვთ, თუმცა სიგრძივ გადანაჭერზე შეინიშნება გამტარი სისტემის გამუქება და ნეკროზი.

ბრძოლის ღონისძიებები:

· კულტურათა მონაცვლეობა;
· შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული დახარისხიანი ჩატარება;
· ნაკვეთის გასუფთავება მცენარეული ნარჩენებისაგან;
· დაავადებისადმი გამძლე ჯიშების და ჰიბრიდებისწარმოება.


დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • ვერტიცელიოზური.jpg
 • ვერტიცელიოზური ჭკნობა.jpg


#8 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 05:10 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ცერკოსპორიოზი


გამომწვევიCercosporacapsici Heal.
სოკო ინახება დაზიანებულ მცენარეულ ნარჩენებში და ნიადაგში 10 სმ-მდე სიღრმეში. იმ შემთხვევაში თუ იგი მოხვდება ნიადაგის უფრო ღრმა ფენაში, სწრაფად კარგავს სიცოცხლისუნარიანობას. ვეგეტაციის პერიოდში დაავადება ვრცელდება კონიდიების საშუალებით. ყველაზე ძლიერი დაზიანება შეინიშნება ვეგეტაციის პერიოდის ბოლოს, ხანდაზმულ და ფიზიოლოგიურად სუსტ მცენარეებზე. დაავადების გავრცელებისათვის ხელსაყრელ კლიმატურ პირობებს ქმნის ტენიანობა და ცვარი.
დაავადების სიმპტომებითავდაპირველად ქვედა იარუსის, ხოლო შემდგომ ზედა ფოთლებზეც ჩნდება მრავალრიცხოვანი ლაქები, რომელთაც აქვთ მოთეთრო ფერის ცენტრი და მუქი-წითელი გარსი. ძლიერი დაზიანებისას შესაძლოა მოხდეს ქვედა იარუსის ფოთლების მთლიანი გაყვითლება და ხმობა, იმ ფონზე, რომ ზედა იარუსის ფოთლებმა შეინარჩუნონ სიცოცხლისუნარიანობა.

ბრძოლის ღონისძიებები:

· შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული დახარისხიანი ჩატარება;
· მცენარეული ნარჩენების განადგურება;
· ღრმად ხვნა.


დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • ცერკოსპოროზი.jpg
 • ცერკოსპოროზი1.jpg
 • ცერკოსპოროზი2.jpg


#9 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 05:22 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

წიწაკის ნაცარიგამომწვევი Leveillula taurica.
დაავადება ძირითადად ვრცელდება დაცულ გრუნტში. პათოგენს გააჩნია უნარი შეინარჩუნოს სიცოცხლისუნარიანობა გამხმარ მცენარეულ ნარჩენებში. კონიდიები ვითარდებიან მაღალი ტემპერატურის და დაბალი ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობის პირობებში. დაწვიმებით მორწყვა აფერხებს დაავადების განვითარებას.
დაავადების სიმპტომებიფოთლების ზედა მხარეს ვითარდება მოყვითალო ფერის და სხვადასხვა ფორმის მქონე ლაქები, ხოლო ფოთლის ქვედა მხარეს, ლაქების ქვეშ, ჩნდება თეთრი ფერის ნადები, რომელიც დაავადების ძლიერი გავრცელების დროს ფოთლის ზედა მხარეზეც ჩნდება. ხშირ შემთხვევაში ფოთოლი განიცდის დეფორმაციას. დროთა განმავლობაში ლაქები ერთმანეთს უერთდება, დაზიანებული ფოთლები ყვითლდება და ცვივა.

ბრძოლის ღონისძიებები:

 • შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული დახარისხიანი ჩატარება
 • მცენარეული ნარჩენების განადგურება
 • დახურულ გრუნტში არსებული კულტურის იზოლაცია მინდვრის კულტურებისაგან
 • სათბურის ნიადაგისა და კონსტრუქციის დეზინფექცია


დაავადებული მცენარეების სურათებიAttached Thumbnails

 • ნაცარი.jpg
 • ნაცარი1.jpg


#10 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 05:27 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებებიწიწაკის ფიტოფტორა

გამომწვევიPhytophthoracapsici.
დაავადების გამომწვევი ინახება ნიადაგში. წვიმა, ნიადაგის ტენიანობა და ნიადაგის ცუდი დრენაჟი ხელს უწყობს დაავადების სწრაფ გავრცელებას და განვითარებას. დაავადება ძირითადად ვრცელდება წყლის წვეთებით და ქარით. მისი გავრცელება და მცენარიდან მცენარეზე გადატანა ხდება ასევე მიწის ნაწილაკებით, რომლებიც გადაიტანება ფეხსაცმლით დასასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით.
დაავადების სიმპტომები – დაავადება აზიანებს მცენარის ყველა ორგანოს.
ფესვების დაზიანება როგორც წესი, სრულდება მცენარის სწრაფი ჭკნობით. დაზიანებული ფესვი იღებს მუქ-ყავისფერ შეფერილობას. ფესვს ქერქი ადვილად სცილდება. ფესვის ყელის დაზიანების სიმპტომები თავდაპირველად ვლინდება მუქი მწვანე ფერის უბნების სახით,რომლებიც იზრდებიან ზომაში და იღებენ მუქ-ყავისფერ შეფერილობას.
ფოთოლზე დაავადების სიმპტომები ვლინდება მცირე ზომის და სხვადასხვა ფორმის დაზიანებული უბნების სახით, რომლებიც თანდათან იზრდებიან ზომაში. ამასთან ერთად ფოთლის დაზიანებული ქსოვილი შრება და იღებს მოყვითალო-ყავისფერ შეფერილობას.
ნაყოფის დაზიანებისას თავდაპირველად ჩნდება მუქი-მწვანე ფერის ლაქები, ინფექციის გავრცელების პარალელურად ნაყოფები ნაოჭდება. ამ დროს ნაყოფი როგორც წესი, არ ცვივა.ბრძოლის ღონისძიებები:

· მორწყვის სწორი რეჟიმი;
· კულტურათა მონაცვლეობა;
· შესაბამისი ქმიური წამლობების დროული და ხარისხიანი განხორციელება.

დაავადებული მცენარეების სურათებიAttached Thumbnails

 • ფიტოფტორა.jpg
 • ფიტოფტორა1.jpg


#11 leilei3915

leilei3915

  Advanced Member

 • წევრები
 • პიპპიპპიპ
 • 122 წერილები:

დაწერილია 23 June 2017 - 07:10 AM

20170623 leilei3915

cheap authentic nba jerseys canada goose michael kors outlet online store adidas yeezy michael kors outlet online oakley sunglasses for men mbt shoes outlet oakley sunglasses wholesale kate spade handbags michael kors outlet michael kors outlet cheap ray ban sunglasses fitflops sale clearance mont blanc pens for sale polo ralph lauren outlet online michael kors outlet clearance coach outlet store online oakley sunglasses fitflops sale clearance michael kors outlet store ralph lauren polo coach outlet polo ralph lauren canada goose jackets coach outlet store online michael kors outlet coach factory outlet ugg outlet online cheap jerseys wholesale michael kors outlet canada goose outlet michael kors outlet oakley sunglasses adidas outlet store oakley sunglasses wholesale uggs outlet cheap ray ban sunglasses valentino outlet michael kors handbags nike outlet store michael kors handbags ralph lauren polo shirts coach factory outlet online fred perry fred perry polo shirts michael kors outlet clearance michael kors outlet online pandora outlet store ray ban sunglasses wholesale coach outlet michael kors outlet true religion outlet store mcm bag fitflops sale clearance jordan retro shoes mont blanc outlet mbt shoes mont blanc pens michael kors outlet clearance air jordan shoes ralph lauren outlet nike shoes longchamp outlet store michael kors outlet clearance canada goose michael kors outlet stores kate spade outlet online store kate spade outlet nike outlet valentino outlet lebron shoes polo ralph lauren outlet jordan shoes polo ralph lauren outlet online coach factory outlet cheap ray ban sunglasses kate spade outlet online coach outlet prada outlet online cheap oakley sunglasses michael kors outlet clearance mont blanc pens ralph lauren shirts adidas shoes for women nike shoes on sale michael kors outlet online pandora outlet coach outlet online pandora bracelet oakley sunglasses polo ralph lauren michael kors outlet clearance polo ralph lauren outlet true religion outlet mlb jerseys michael kors outlet polo ralph lauren outlet polo outlet ralph lauren polo coach outlet coach factory outlet ralph lauren uk asics running shoes ralph lauren outlet polo outlet michael kors outlet online adidas nmd michael kors outlet fitflops sale polo ralph lauren outlet online cheap mlb jerseys coach outlet online fred perry outlet polo ralph lauren jordan retro polo ralph lauren outlet online cheap jordans nhl jerseys ralph lauren uk nike factory outlet kate spade outlet oakley sunglasses wholesale michael kors outlet online cheap jordans for sale pandora charms christian louboutin outlet nike shoes for women nike outlet store cheap ray ban sunglasses coach factory outlet kate spade outlet store coach factory outlet pandora charms coach outlet store online mbt shoes clearance outlet ralph lauren outlet lacoste shoes coach outlet michael kors outlet christian louboutin sale ugg outlet valentino outlet store polo shirts oakley sunglasses wholesale adidas yeezy polo shirts mulberry handbags true religion outlet coach outlet online michael kors handbags fitflop sandals christian louboutin shoes michael kors handbags cheap ray bans sunglasses nike trainers polo outlet ray ban sunglasses cheap jordans moncler outlet asics outlet longchamp outlet online ray ban sunglasses outlet oakley sunglasses adidas yeezy boost ralph lauren pas cher fitflops sale clearance coach outlet store online mbt outlet michael kors outlet online ralph lauren michael kors outlet clearance michael kors outlet michael kors handbags sale polo ralph lauren nike shoes coach outlet mbt shoes canada goose jackets yeezy shoes coach factory outlet nike outlet polo ralph lauren outlet ralph lauren uk pandora outlet online michael kors outlet coach outlet store online coach outlet store online ralph lauren polo oakley sunglasses polo outlet cheap ray ban sunglasses ugg boots ralph lauren outlet yeezy boost michael kors outlet clearance nike shoes adidas outlet prada outlet store coach factory outlet online ralph lauren outlet canada goose outlet longchamp handbags nike air jordan 4 mcm outlet polo ralph lauren puma outlet christian louboutin canada goose outlet store ugg boots ray ban sunglasses true religion true religion outlet ralph lauren outlet pandora jewelry nike shoes longchamp cheap jordan shoes kate spade handbags michael kors outlet yeezy boost nike shoes outlet yeezy boost 350 kate spade handbags nike shoes michael kors outlet polo ralph lauren mont blanc outlet polo outlet yeezy boost 350 pandora outlet polo ralph lauren prada outlet store cheap oakley sunglasses fitflop sandals oakley sunglasses canada goose outlet mlb jerseys cheap ray bans mont blanc coach outlet online ralph lauren uk michael kors outlet clearance valentino outlet store ralph lauren uk ralph lauren adidas yeezy shoes michael kors outlet fitflop sale hermes belts outlet ralph lauren polo fitflops clearance prada outlet coach outlet online christian louboutin sale yeezy boost 350 v2 mont blanc pens cheap nba jersey nike shoes polo ralph lauren ralph lauren canada goose coach factory outlet michael kors coach outlet online air jordan shoes coach outlet online ray ban sunglasses valentino shoes cheap mlb jerseys cheap oakley sunglasses lunette ray ban michael kors outlet clearance adidas yeezy shoes ray ban sunglasses on sale cheap mlb jerseys oakley sunglasses cheap ugg boots coach outlet online michael kors outlet online ralph lauren outlet longchamp outlet fred perry polo fred perry clothing valentino shoes true religion outlet store nike outlet oakley sunglasses wholesale cheap uggs fred perry polo adidas yeezy shoes michael kors outlet online polo outlet polo ralph lauren outlet puma shoes polo ralph lauren kate spade bags ralph lauren lebron james shoes adidas yeezy boost true religion outlet adidas outlet pandora jewelry kate spade outlet store michael kors handbags clearance polo ralph lauren prada outlet polo outlet ray ban sunglasses hermes outlet michael kors outlet online air jordan retro giuseppe zanotti outlet adidas yeezy shoes lacoste clothing nike shoes outlet pandora jewelry sale cheap oakley sunglasses nike outlet store mbt outlet coach factory outlet ugg boots mont blanc outlet canada goose jackets cheap ugg boots nba jersey coach outlet online michael kors outlet online coach factory outlet nike shoes coach outlet online coach factory outlet adidas outlet store oakley sunglasses wholesale adidas nmd r1 christian louboutin outlet ray ban sunglasses canada goose jackets true religion jeans michael kors outlet online polo outlet mont blanc oakley sunglasses wholesale polo ralph lauren pas cher coach outlet online coach factory outlet ray bans sunglasses outlet ray ban sunglasses michael kors outlet online christian louboutin shoes nfl jerseys mont blanc outlet ed hardy pandora jewelry outlet coach outlet fred perry polo shirts michael kors outlet prada outlet stores asics shoes air jordan shoes polo outlet ed hardy clothing christian louboutin uk michael kors outlet clearance cheap jordan shoes pandora bracelet canada goose kate spade bags christian louboutin ralph lauren outlet oakley sunglasses wholesale adidas outlet online lacoste shirts fitflops sale cheap oakley sunglasses ralph lauren uk canada goose outlet mlb jerseys wholesale cheap uggs nike outlet ray ban sunglasses outlet mlb jerseys wholesale true religion outlet online mont blanc pens coach outlet online oakley sunglasses wholesale ralph lauren uk ralph lauren shirts true religion jeans cheap jordans for sale ray ban sunglasses polo ralph lauren michael kors outlet clearance ray ban sunglasses for men polo ralph lauren nike shoes for men longchamp outlet lacoste polo ralph lauren coach factory outlet hermes outlet cheap oakley sunglasses giuseppe zanotti sneakers adidas shoes mlb jerseys cheap jordans nike outlet store canada goose outlet canada goose outlet ray ban michael kors outlet online fred perry shirts coach factory outlet ralph lauren pandora jewelry nike outlet cheap oakley sunglasses oakley sunglasses coach outlet christian louboutin shoes air jordan 4 retro canada goose jackets michael kors outlet online ugg outlet cheap nhl jerseys air jordan 4 polo ralph lauren outlet coach outlet coach outlet store online hermes birkin true religion jeans polo ralph lauren coach factory outlet coach factory outlet ray ban sunglasses pandora rings coach outlet giuseppe zanotti shoes coach outlet store online canada goose christian louboutin outlet cheap jerseys coach outlet online cheap jordans lacoste outlet vintage nhl jerseys coach outlet michael kors outlet online michael kors outlet store oakley sunglasses outlet ralph lauren uk adidas shoes for men polo ralph lauren outlet coach outlet coach outlet clearance canada goose jackets michael kors outlet mulberry uk pandora jewelry polo ralph lauren outlet online mulberry bags ralph lauren outlet cheap nfl jerseys cheap oakley sunglasses ed hardy outlet cheap ugg boots mcm backpack adidas outlet online christian louboutin shoes michael kors outlet nike outlet store true religion jeans sale oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses cheap nike shoes kate spade purses oakley sunglasses ray ban pas cher michael kors outlet nike shoes for men coach outlet online canada goose polo ralph lauren polo outlet fred perry clothing ralph lauren

#12 chanyuan

chanyuan

  Advanced Member

 • წევრები
 • პიპპიპპიპ
 • 191 წერილები:

დაწერილია 04 July 2017 - 12:41 PM

chanyuan2017.07.04

michael kors wallets for women longchamp handbags cleveland cavaliers jerseys hermes birkin bag lebron shoes ferragamo outlet polo outlet ralph lauren outlet michael kors outlet clearance kate spade uk coach outlet louis vuitton tory burch handbags christian louboutin sale cheap oakley sunglasses cheap ray ban sunglasses michael kors outlet coach outlet oakley sunglasses wholesale ray ban sunglasses coach outlet online oakley sunglasses sale michael kors outlet store ralph lauren ray ban sunglasses outlet coach outlet store online christian louboutin outlet cheap nfl jerseys oakley sunglasses louis vuitton outlet michael kors handbags cheap oakley sunglasses cheap jordan shoes polo pas cher michael kors outlet online Basketball Shoes adidas shoes michael kors outlet polo ralph lauren reebok shoes michael kors outlet lacoste polo michael kors outlet clearance oakley sunglasses longchamp outlet valentino shoes cheap oakley sunglasses cheap ray ban sunglasses fitflops sale clearance tory burch outlet coach outlet online oakley sunglasses wholesale mulberry handbags sale louis vuitton outlet stores cheap jerseys wholesale coach outlet online nike air max coach outlet online swarovski jewelry yeezy boost christian louboutin sale thomas sabo charms coach outlet clearance canada goose uk ferragamo shoes coach handbags outlet coach factory outlet snapbacks wholesale christian louboutin uk cheap nike shoes coach factory outlet coach outlet online mulberry bags cartier watches for sale coach outlet air max 90 polo ralph lauren adidas shoes cheap soccer jerseys polo outlet store rolex watches burberry outlet sale ed hardy outlet michael kors outlet online louis vuitton outlet christian louboutin shoes nike air max 90 air force 1 shoes cheap ray bans christian louboutin sale louis vuitton outlet online mulberry handbags cheap oakley sunglasses swarovski outlet polo ralph lauren outlet polo outlet online nhl jerseys wholesale polo ralph lauren coach outlet online michael kors outlet pandora charms christian louboutin shoes cheap ray ban sunglasses oakley sunglasses wholesale yeezy boost 350 polo ralph lauren michael kors outlet clearance coach outlet ralph lauren polo swarovski jewellery prada sunglasses for women oakley sunglasses michael kors handbags nba jerseys christian louboutin sale ralph lauren outlet hermes outlet store coach outlet coach outlet clearance coach outlet online ralph lauren outlet cheap jordans nhl jerseys cheap jerseys wholesale polo ralph lauren outlet michael kors outlet online cheap jordans free shipping coach outlet ugg outlet cartier watches christian louboutin shoes polo outlet nike shoes uk ray ban sunglasses outlet cheap oakley sunglasses michael kors outlet clearance tory burch outlet stores prada outlet ray ban sunglasses uk fitflops ferragamo shoes los angeles lakers hermes belts true religion jeans sale cazal outlet lacoste outlet cheap ray ban sunglasses louis vuitton outlet cheap oakley sunglasses true religion jeans mbt shoes outlet coach outlet store online tods outlet online louis vuitton handbags links of london jewellery adidas shoes cheap oakley sunglasses nike shoes coach outlet online gucci outlet store pandora jewellery mlb jerseys coach factory outlet fred perry polo louis vuitton bags rolex outlet ralph lauren outlet true religion outlet oakley sunglasses wholesale nike blazer pas cher gucci outlet online coach outlet store online michael kors outlet clearance adidas shoes michael kors outlet clearance michael kors outlet hollister clothing store true religion outlet cartier outlet swarovski crystal cheap oakley sunglasses polo ralph lauren longchamp mulberry uk cheap oakley sunglasses air max 90 louis vuitton outlet cheap ray ban sunglasses prada outlet true religion jeans cheap ray bans Nike Free shoes louis vuitton michael kors outlet cheap nfl jerseys salomon outlet oakley sunglasses wholesale ralph lauren nike uk store adidas nmd michael kors outlet online reebok shoes tory burch outlet online kate spade handbags nike outle louis vuitton borse oakley sunglasses sale fitflops sale clearance longchamp outlet pandora outlet michael kors outlet clearance ralph?lauren mulberry outlet,mulberry handbags outlet michael kors outlet clearance chrome hearts outlet supra shoes sale cheap jordans ralph?lauren?polo?shirts rolex watches coach outlet store online michael kors outlet online michael kors outlet clearance louis vuitton outlet online fitflops uk kobe 9 elite mcm backpacks nfl jersey wholesale louis vuitton ferragamo shoes sale oakley sunglasses sale burberry outlet store bottega veneta outlet online michael kors outlet longchamp handbags michael kors outlet cartier watches cheap oakley sunglasses coach outlet coach outlet jordan 4 coach outlet store cheap oakley sunglasses michael kors outlet online nike shoes outlet coach outlet online louis vuitton outlet online true religion jeans outlet canada goose outlet online ray ban sunglasses uk nike outlet store online nike air max 90 ray ban sunglasses michael kors outlet online coach outlet online asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano air max 90 gucci borse rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches coach outlet store online louis vuitton outlet cheap jordan shoes longchamp outlet online cheap oakley sunglasses pandora outlet louis vuitton outlet michael kors outlet clearance air max 2015 oakley sunglasses wholesale adidas outlet new balance outlet louis vuitton ferragamo shoes nike store uk polo ralph lauren jerseys wholesale louis vuitton outlet online juicy couture tracksuit nfl jersey wholesale jordan shoes swarovski uk instyler cheap oakley sunglasses true religion outlet uk cheap jordan shoes hollister shirts christian louboutin outlet mbt shoes tory burch outlet online michael kors outlet clearance canada goose jackets soccer jerseys wholesale coach factory outlet louis vuitton coach outlet tory burch outlet online pandora jewelry snapbacks wholesale cartier watches for women oakley sunglasses sale coach outlet store online coach outlet online michael kors uk mulberry handbags rolex watches for sale rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex cheap oakley sunglasses ray ban sunglasses giuseppe zanotti shoes burberry outlet store swarovski jewelry louis vuitton outlet michael kors outlet online cheap ray ban sunglasses louis vuitton ferragamo outlet louis vuitton outlet cheap ray ban sunglasses cheap mlb jerseys michael kors outlet clearance fitflops sale clearance adidas uk store coach outlet clearance coach outlet online michael kors outlet online oakley sunglasses wholesale ray ban sunglasses wholesale michael kors outlet store nike air huarache gucci outlet online uggs outlet omega outlet louis vuitton outlet stores nike free running nike roshe run cheap football shirts nike shoes for women ray ban wayfarer michael kors handbags mlb jerseys ralph lauren ecco outlet michael kors outlet clearance lacoste pas cher mac cosmetics sale louis vuitton outlet michael kors uk polo ralph lauren outlet polo ralph lauren outlet michael kors outlet online cheap oakley sunglasses michael kors handbags polo outlet stores gucci outlet michael kors handbags true religion jeans nfl jersey ralph lauren coach outlet mont blanc outlet michael kors uk prada outlet online polo outlet stores louis vuitton michael kors outlet clearance nike roshe run ray ban sunglasses cheap replica watches burberry canada louis vuitton handbags louis vuitton uk fitflops uk oakley sunglasses coach outlet online ralph lauren outlet michael kors outlet clearance rolex orologi pandora outlet oakley sunglasses wholesale coach outlet store online louis vuitton outlet store canada goose outlet store kate spade handbags michael kors outlet online ralph lauren polo canada goose jackets oakley sunglasses wholesale pandora charms sale clearance christian louboutin shoes ferragamo outlet michael kors uk ralph lauren uk coach outlet ralph lauren uk mulberry handbags sale coach factory outlet true religion outlet air max 90 basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes michael kors outlet online coach outlet air max trainers longchamp handbags michael kors outlet online coach outlet online mizuno shoes cheap jordan shoes oakley sunglasses wholesale ralph lauren uk adidas nmd runner coach outlet coach outlet online coach factory outlet puma shoes vans outlet michael kors canada fitflops coach outlet pandora outlet ray-ban sunglasses nike outlet online true religion canada coach outlet online air max shoes rolex uk coach outlet online adidas outlet swarovski crystal louis vuitton outlet stores coach outlet store online herve leger dresses coach factory outlet camisetas futbol baratas nike air max 1 snapback hats polo ralph lauren cheap ray ban sunglasses chrome hearts online store gucci bags polo ralph lauren michael kors outlet nike air huarache coach outlet store online ralph lauren outlet cheap oakley sunglasses coach factory outlet nba jerseys wholesale michael kors outlet stores cheap oakley sunglasses adidas wings shoes kd shoes ralph lauren outlet birkenstock shoes nike shoes nfl jerseys coach factory outlet gucci outlet online oakley sunglasses wholesale birkenstock shoes michael kors outlet clearance mulberry handbags soccer cleats michael kors outlet clearance coach outlet clearance cheap oakley sunglasses ralph lauren?uk cheap nba jerseys michael kors outlet clearance canada goose jackets michael kors outlet canada goose outlet mulberry outlet true religion jeans oakley sunglasses wholesale cheap ray ban sunglasses coach factory outlet tory burch sandals converse shoes sale uggs outlet christian louboutin coach outlet online coach factory outlet michael kors outlet online michael kors outlet clearance hermes outlet rolex watches outlet nfl jerseys ralph lauren polo michael kors factory outlet coach outlet online coach factory outlet kate spade outlet online true religion outlet fitflops coach outlet store online oakley sunglasses wholesale cheap ray ban sunglasses coach outlet online mulberry outlet polo outlet marc jacobs sale lacoste shirts coach outlet lebron shoes coach outlet christian louboutin polo ralph lauren canada goose polo ralph lauren outlet louis vuitton ysl outlet online polo outlet kate spade louis vuitton ray bans christian louboutin shoes louis vuitton longchamp cheap jordans for sale michael kors outlet online canada goose coats coach outlet ralph lauren outlet nike trainers coach factory outlet michael kors outlet ralph lauren outlet stores ralph lauren shirts gucci outlet online nike trainers uk kobe bryants shoes christian louboutin shoes fitflops sale clearance roshe run foamposite shoes mbt shoes outlet michael kors outlet clearance tory burch outlet online true religion jeans kate spade uk nike outlet store online canada goose outlet store coach outlet nike trainers michael kors outlet online christian louboutin outlet ray-ban sunglasses kobe shoes mont blanc pens max 1 nike outlet max 90 coach outlet online sac louis vuitton pas cher louis vuitton outlet online coach outlet true religion uk ralph lauren outlet

#13 chanyuan

chanyuan

  Advanced Member

 • წევრები
 • პიპპიპპიპ
 • 191 წერილები:

დაწერილია 19 August 2017 - 01:20 PM

2017.8.19chenlixiang

michael kors outlet clearance ray ban online yeezy boost 350 v2 ferragamo outlet adidas originals uk pandora outlet online ralph lauren polo outlet north face jackets on sale discount nike cheap ugg boots ugg boots mlb jerseys pandora charms north face outlet 70% off supra outlet longchamp outlet store manolo blahnik fitflops outlet jordans pas cher ray ban eyeglasses wholesale michael kors handbags cheap ugg boots nike huarache kobe shoes fitflops shoes cheap jordans nike factory outlet burberry outlet online adidas stan smith cheap pandora jewelry cheap snapbacks michael kors outlet mcm outlet nhl jerseys canada goose sale polo outlet ugg boots michael kors uk ralph lauren outlet hockey jerseys michael kors geldbeutel ugg outlet 70% off oakley vault ugg sale armani eyeglasses adidas nmd shoes under armour outlet superdry shirts michael kors outlet tory burch handbags adidas outlet store air jordan shoes ysl handbags nike air max uk ugg outlet jordan shoes ugg australia polo ralph lauren outlet mlb jerseys hermes birkin handbags jordan shoes michael kors bags ed hardy christian louboutin sale ralph lauren shirts retro jordans giuseppe zanotti shoes louis vuitton handbags oakley sunglasses wholesale coach outlet ugg sale uggs outlet fitflops shoes christian louboutin uk ray ban wayfarer sunglasses coach wallets cheap nfl jerseys uggs outlet online ugg boots air jordan shoes adidas trainers ugg boots outlet coach factory online adidas nmd r1 christian louboutin outlet ugg australia boots north face jackets montblanc pens nike store ray ban zonnebril sale tory burch outlet ugg uk lebron 14 kate spade outlet ralph lauren outlet oakley sunglasses outlet nike air max 2016 adidas yeezy coach outlet online supreme clothing uk mac cosmetics outlet manchester united jersey polo ralph lauren shirts columbia outlet uggs canada sale ralph lauren outlet online yeezy boost 350 kaufen pandora charms coach outlet nike running prada eyeglasses ed hardy shirts yeezy boost 350 true religion nfl jerseys wholesale coach outlet adidas originals shoes mlb jerseys wholesale prada outlet christian louboutin outlet nfl jerseys ugg boots on sale ray ban sunglasses polo ralph lauren adidas zx flux oakley sunglasses outlet supra shoes supreme shirts michael kors uk ray bans ugg slippers ugg boots clearance hermes uk fitflops shoes fitflop outlet mont blanc ballpoint pens prada bags nike air force 1 burberry outlet online adidas soccer shoes kate spade handbags louis vuitton outlet online michael kors outlet online ugg boots louis vuitton handbags nike air jordan shoes coach handbags true religion jeans cheap ugg boots jordan shoes supreme t shirts fitflops sandals ugg boots ray ban sunglasses cheap adidas outlet valentino outlet cheap ray bans converse shoes ferragamo outlet ugg factory outlet cheap dior sunglasses nike roshe ray ban sunglasses cheap air max pas cher prada outlet store christian louboutin uk kate spade outlet ugg outlet 70% off nike outlet coach outlet chaussures le coq sportif chelsea jersey ugg boots versace sunglasses ugg outlet store ray-ban sunglasses ugg boots outlet christian louboutin sale cartier sunglasses adidas yeezy boost 350 polo ralph lauren outlet ugg outlet hermes handbags basketball shoes rolex datejust 2 moncler outlet michael kors outlet clearance coach purses moncler jacket outlet christian louboutin outlet north face outlet store ralph lauren polo coach purses michael kors outlet coach factory outlet uggs clearance north face jackets coach outlet ugg boots 70% off nike air max uk coach factory outlet online ralph lauren shirts michael kors outlet clearance adidas nmd xr1 coach outlet store online clearances north face jackets true religion outlet louboutin outlet true religion outlet ugg boots on sale 70% off rolex online store under armour shoes michael kors väska rea nike huarache michael kors outlet hermes belt louboutin femme nike soccer cleats ugg australia nike sb salvatore ferragamo adidas nmd runner pandora jewelry ugg boots on sale michael kors outlet online moncler outlet adidas yeezy 350 boost michael kors handbags burberry outlet online jordan shoes michael kors outlet store true religion jeans ugg outlet fitflops clearance coach outlet store online clearances polo ralph lauren shirts longchamp handbags true religion outlet ugg boots pandora charms oakley sunglasses north face outlet online pandora rings louis vuitton outlet michael kors outlet ugg boots cheap michael kors outlet online vans store the north face outlet uggs slippers ray ban aviators cheap oakley sunglasses nba jerseys wholesale prada outlet ugg boots ralph lauren t shirt polo ralph lauren uk ugg boots cheap jordan shoes oakley sunglasses canada goose jackets ralph lauren polo shirts ugg outlet online adidas trainers shoes jordan 14 burberry outlet online nfl jerseys wholesale clarks shoes nike air max shoes nike air max online ugg australia nike free run michael kors handtaschen christian louboutin sale uggs outlet adidas shoes ralph lauren soldes kate spade sale coach outlet true religion outlet ugg boots columbia sportswear ralph lauren outlet polo outlet polo ralph lauren outlet true religion sale adidas neo adidas football boots oakley sunglasses outlet ugg clearance sale cheap ray ban sunglasses coach factory outlet michael kors handbags mulberry bags true religion shorts michael kors outlet online sale occhiali da sole ray ban burberry bags mbt shoes oakley sunglasses wholesale tory burch uk tory burch outlet ugg outlet store nike air max 2017 adidas yeezy boost 350 v2 mulberry uk coach factory outlet fred perry polo converse shoes roshe run shoes carrera eyewear kate spade outlet montre rolex michael kors bags coach canada nike roshe run michael kors handbags reebok outlet ray ban sunglasses ralph lauren canada goose outlet michael kors handbags vans outlet ralph lauren outlet cheap ray ban sunglasses christian louboutin outlet the north face clearance louboutin pas cher longchamp outlet ugg outlet online christian louboutin sale nike factory outlet moncler jacket uggs outlet online oakley sunglasses cheap ray ban sunglasses sac longchamp louis vuitton outlet uggs outlet ugg outlet adidas yeezy boost 350 v2 dolce & gabbana sunglasses longchamp sac birkenstock shoes christian louboutin shoes kate spade outlet store swarovski crystal jewelry adidas stan smith shoes rolex oyster perpetual ferragamo belt coach factory outlet uggs outlet lebron 13 shoes cheap nfl jerseys calvin klein underwear cheap uggs yeezy 350 v2 longchamp handbags cheap jerseys nike football boots canada goose canada michael kors damenuhr michael kors geldbörse birkenstock sandals ugg slippers nike trainers uk north face clearance vans shoes le coq sportif shoes prada outlet hermes outlet michael kors canada louis vuitton bags michael kors handbags coach purses michael kors columbia sportswear coach outlet online michael kors handbags coach outlet fitflops sandals birkenstock sandals clarks outlet ralph lauren italia ugg boots on sale asics shoes kd 10 shoes ugg australia ralph lauren españa fitflop sandals uggs classic boots coach factory outlet online new balance shoes ugg australia boots nike blazer sneakers polo ralph lauren outlet canada goose outlet nike factory store uggs kobe 12 gafas de sol ray ban 2017 tory burch handbags adidas yeezy boost 350 v2 ugg boots 70% off canada goose outlet chaussures christian louboutin polo outlet new balance sneakers ralph lauren cheap jordan shoes oakley sunglasses wholesale ray ban sunglasses outlet moncler jackets michael kors väska rea oakley sunglasses canada mbt shoes michael kors handbags oakley sunglasses coach handbags adidas trainers michael kors geldbeutel coach factory outlet ugg australia boots the north face adidas yeezy boost 350 rolex daytona burberry outlet online nike factory coach outlet store online clearances adidas yeezy boost 350 v2 polo ralph lauren cheap oakley sunglasses pandora jewelry adidas yeezy boost 350 v2 air jordan shoes ugg boots nike roshe run uggs clearance superdry sale uggs outlet coach outlet michael kors handbags burberry outlet coach factory outlet kate spade handbags adidas yeezy boost 350 adidas outlet michael kors mulberry handbags

2017.8.19chenlixiang


0 მომხმარებელი კითხულობს თემას

0 მომხმარებელი, 0 სტუმარი, 0 ანონიმური წევრი