Jump to content

 

სურათი
- - - - -

წიწაკის დაავადებები


 • Please log in to reply
10 გამოხმაურება

#1 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 03:43 AM

წიწაკის მცენარეს და ნაყოფებს აზიანებს მრავალი სოკოვანი, ვაქტერიული და ვირუსული დაავადება. განსაკუთრებით სახიფათო და გავრცელებულია სოკოვანი დაავადებებიდან: ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ფუზარიოზული ჭკნობა, ნაცრისფერი ობი, ღეროს ფუძის სიდამპლე, ვერტიცელიოზური ჭკნობა, ცერკოსპორიოზი, ნაცარი და ფიტოფტორა.
ვირუსული დაავადებებიდან წიწაკას ძირითადად აზიანებს სტოლბური, კიტრის მოზაიკა და იონჯის მოზაიკა.
წიწაკას ასევე მნიშვნელოვნად აზიანებს ბაქტერიული დაავადებებიც, რომელთაგან განსაკუთრებით გავრცელებულია ბაქტერიული ლაქიანობა, ნაყოფების სველი სიდამპლე, ბაქტერიული კიბო და ბაქტერიული ჭკნობა.
ქვემოთ მოცემულია დაავადებათა აღწერა ილუსტრაციები და ზოგადი ბრძოლის მეთოდები, უფრო კონკრეტული ბრძოლის მეთოდების და წიწაკის დაავადებებთან დაკავშირებულ სხვა, თქვენთვის საინტერესო კითხვებით შეგიძლიათ მოგვმართოთ ამ თემაში :)

#2 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 03:53 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ალტერნარიოზიგამომწვევიAlternaria solani Sor.
დაავადება ჩნდება ვეგეტაციის მეორე ნახევარში. იგი ინახება მცენარეული ნარჩენებში სადაც სოკო ვითარდება საპროტროფულად და დაზიანებულ თესლებში, მიცელიუმის სახით.
დაავადების სიმპტომებიდაავადება შეინიშნება ფოთლის ფირფიტებსა და ნაყოფებზე. დაზიანებულ ფოთლებზე ვითარდება მცირე ზომის მუქი-ნაცრისფერი ლაქები, რომლებიც დაავადების განვითარების შემდეგ ზომაში იზრდებიან და ხდება მათი შეერთება. ყალიბდება ნეკროზული უბნები, რის შედეგადაც ხდება ფოთლების ჭკნობა და დაღუპვა.
ნაყოფებზე პირველი სიმპტომებია წყლით გაჟღენთილი ლაქების ჩამოყალიბება. დაავადების შემდგომი განვითარების შედეგად დაზიანებული უბნები იფარება ნათელი ფერის სოკოს მიცელიუმებით, რომლებიც დროთა განმავლობაში ხდებიან მუქი წენგოსფერი შეფერილობის. ჰაერის მაღალი ტენიანობის პირობებში მიცელიუმები სწრაფად ვრცელდებიან ნაყოფის ზედაპირზე და ქმნიან მომრგვალო კონფიგურაციის ფორმის დაზიანებულ უბნებს. დროთა განმავლობაში ხდება დაზიანებული ნაყოფების მუმიფიკაციამუქი-წენგოსფერი ნადებით მათი დაფარვა.
უნდა აღინიშნოს რომ დაავადების ნაყოფის ზედაპირზე უმნიშვნელო გამოვლენის გამოვლენის შემთხვევაშიც კი, პათოგენი აღწევს ნაყოფში, სადაც ვითარდება და აზიანებს თესლს.
გარდა ნაყოფებსა და ფოთლებზე განვითარებისა, პათოგენს გააჩნია განვითარების უნარი მოსავლის აღებისშემდგომ პერიოდშიც.
დაავადების გამომწვევი ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებულიდან საღ მცენარეებზე კონიდიების საშუალებით ვრცელდება.


ბრძოლის ღონისძიებები:


· ნაკვეთის გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან;

· სათბურების შემთხვევაში საჭიროა გრუნტის თერმული ან ქიმიური დეზინფექცია;

· ნიადაგის ბალანსირებული განოყიერება მინერალური სასუქებით;

· კულტურის წარმოებისათვის საჭირო აგროტექნიკური ღონისძიებების დროული განხორციელება;

· დაზიანებული მცენარეების და ნაყოფების მოცილება ვეგეტაციისა და მოსავლის დახარისხების პერიოდებში.

დაავადებული მცენარეების სურათებიAttached Thumbnails

 • ფიტოფტორა.jpg
 • ფიტოფტორა1.jpg


#3 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 04:33 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები


ანთრაქნოზიგამომწვევიColletotrichum capsisi.
დაზიანების მასშტაბებისა და კულტურის რაოდენობრივ-ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუარესების მიხედვით ანთრაქნოზი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო დაავადებად. პათოგენი იზამთრებს მცენარეულ ნარჩენებსა და თესლებში. ვრცელდება სპორებით, ქარის, წყლის, ცხოველების, და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარისა და სპეცტანსაცმლის მეშვეობით. პათოგენის განვითარებას ხელს უწყობს ჰაერის მაღალი შეფარდებითი ტენიანობა, (90%-ზე მაღალი) და 28 ºC – ზე მაღალი ტემპერატურა.
ანთრაქნოზი ვითარდება წიწაკის ნაყოფების სიმწიფის დასაწყისში, როგორც გრუნტში, ასევე მოსავლის შენახვა-ტრანსპორტირების პერიოდში.
დაავადების სიმპტომებიშეინიშნება მცენარის ზრდის შეჩერება და მისი ჭკნობა. დაინფიცირებული ღეროს წვერი ფერმკრთალდება და ხდება ყავისფერი, რაც გამოწვეულია ფესვთა სისტემის დაზიანებით.
ინფექცია ასევე ვრცელდება ნაყოფებზეც. მათი ზედაპირი იფარება ღრუებით, მუქი ყვითელი ან ყავისფერი ოდნავ ჩაზნექილი ლაქებით.
პათოგენმა შესაძლოა დააზიანოს მცენარე აღმოცენების ფაზაში. ლებანფოთლებზე ჩნდება ყვითელი ლაქები, ხოლო უფრო მოზრდილ მცენარეთა ფესვები და მთავარი ღერო ნეკროზდება და იღუპება.

brZolis RonisZiebebi:

 • მცენარეული ნარჩენების განადგურება;
 • საღი სათესლე მასალის გამოყენება;
 • მოსავლის დროული აღება, რომელიც აუცილებელია ჩატარდეს მშრალ ამინდში;
 • წიწაკის შენახვა საჭიროა 3-4ºCზე, 90%-ზე მეტი ტენიანობის პირობებში.
დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • ანთრაქნოზი.jpg
 • ანთრაქნოზი1.jpg


#4 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 04:36 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ფუზარიოზული ჭკნობაგამომწვევი Fusarium spp.
პათოგენი მცენარეში ხვდება გვერდითი ფესვებიდან იწვევს მათ ნეკროზს და შემდეგ მცენარის ჭკნობას.
სოკო ნიადაგში ინარჩუნებს სიცოცხლისუნარიანობას რამდენიმე წლის განმავლობაში. მისი გავრცელება ხდება სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობით, დაზიანებულ მცენარეთა ნარჩენებით და წყლით. ნიადაგის და მაღალი ტემპერატურა (33ºC) და ტენიანობა ხელს უწყობს დაავადების სწრავ განვითარებას.
დაავადების სიმპტომებიაავადების სიმპტომები შეინიშნება დაინფიცირებიდან რამდენიმე დღეში. მათი გამოვლინების ვადები დამოკიდებულია მცენარის გამძლეობის უნარზე, დამაინფიცირებელი აგენტის ვირულენტობაზე (დაინფიცირების უნარი) და კლიმატურ პირობებზე.
თავდაპირველად ხდება ფოთლების უმნიშვნელო შეყვითლება და წვეროში მდებარე ფოთლების ჭკნობა. დაავადების განვითარების კვალდაკვალ ფოთლები მცენარეზე რჩებიან და მათი შეფერილობა ხდება ბუნდოვანიმწვანიდან ყავისფერში გარდამავალი.
ღეროს ან ფესვის დიაგონალურ ჭრილზე შეინიშნება მოწითალო-ნაცრისფერი ლაქები.

ბრძოლის ღონისძიებები:

· მცენარეულინარჩენების განადგურება;

· სათბურებისშემთხვევაში საჭიროა გრუნტის თერმული ან ქიმიური დეზინფექცია;

· ნიადაგისბალანსირებული განოყიერება მინარელური სასუქებით;

· კულტურის წარმოებისათვისსაჭირო აგროტექნიკური ღონისძიებების დროული განხორციელება.

დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • ფუზარიოზული ჭკნობა.jpg
 • ფუზარიოზული ჭკნობა1.jpg
 • ფუზარიოზული ჭკნობა2.jpg


#5 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 04:45 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები


ნაცრისფერი სიდამპლე


გამომწვევი Botrytis cinerea.

პათოგენი აღწევს მცენარეში მექანიკური დაზიანებების მეშვეობით და ვითარდება მაღალი ტენიანობის პირობებში, ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონზე.
სოკო იზამთრებს მცენარეულ ნარჩენებში, სკლეროციებისა და მიცელიუმის სახით, რომლებიც წარმოადგენენ მცენარეთა ფართო სპექტრის დაავადების წყაროს. ინფექციის გავრცელება ყველაზე ხშირად ხდება მექანიკურად, სხვადასხვა აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარებისას.
დაავადების სიმპტომებიდაავადების გამოვლენა ხდება ფოთლებზე, ნაყოფებსა და ღეროებზე მზარდი სველი ლაქების სახით. ეს სიმპტომი ყველაზე კარგად ჩანს ნაყოფზე. ამ დროს როგორც წესი, ნაყოფის კანი რჩება დაუზიანებელი, მაგრამ ნაოჭდება. დაზიანების ადგილას ნაყოფი ხდება რბილი, სველი წენგოსფერი-მონაცრისფრო და ჩაღრმავებული. ნაყოფის ზედაპირზე ჩნდება ნაცრისფერი სპორებით სრულად დაფარული მიცელიუმი.
ფოთლებზე შეინიშნება ნაცრისფერი სველი ლაქები, რომლებიც დროთა განმავლობაში იფარებიან სპორებიანი მიცელიუმებით.

ბრძოლის ღონისძიებები

 • ტემპერატურის ოპტიმალური რეჟიმის შენარჩუნება სათბურებში, სისტემატური ვენტილაცია;
 • ნათესების ოპტიმალური სიხშირის დაცვა;
 • ქვედა იარუსის დაავადებული ფოთლების მოცილება;
 • შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული და ხარისხიანი განხორციელება.


დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • nacrisferi sidample.jpg
 • ნაცრისფერი სიდამპლე.jpg
 • ნაცრისფერი სიდამპლე1.jpg


#6 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 04:55 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ღეროს ფუძის სიდამპლეგამომწვევი Didymellalycopersici, Phoma destructiva. Phoma exiqua.

დაავადება ვითარდება მომატებული ტენიანობის პირობებში. სოკოს სპორები გადაიტანება ქარით. მცენარეში პათოგენის შეჭრა ხდება როგორც მექანიკური დაზიანების მეშვეობით, ასევე ფორებით.
ინფექციის პირველადი წყაროებია: ნიადაგი, მცენარეული ნარჩენები და თესლი.
დაავადების სიმპტომები დაავადება ვითარდება მცენარის მთავარ ღეროზე, სადაც შეინიშნება ნაცრიფერიმწვანე და მუქი ფერის ლაქები, რომლებიც იკავებენ ღეროს ქვედა მხარის მთელ ზედაპირს. შემდგომ სტადიაზე ნეკროზი ვითარდება ღეროს გამტარ ჭურჭლებში. ხოლო დაზიანებული ორგანოების ზედაპირზე კი ამ პერიოდში შესაძლებელია გაჩნდეს პატარა მუქი წერტილებისოკოს პიკნიდიუმები

ბრძოლის ღონისძიებები:

 • მცენარეული ნარჩენების განადგურება;
 • სათბურის შემთხვევაში საჭიროა გრუნტის თერმული ან ქიმიური დამუშავება და ტემპერატურის დატენიანობის ოპტიმალური მაჩვენებლების შენარჩუნება
 • სათესლე მასალის დეზინფექცია.

დაავადებული მცენარის სურათი
Attached Thumbnails

 • ღეროს ფუძის სიდამპლე.jpg


#7 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 05:07 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ვერტიცელიოზული ჭკნობაგამომწვევებიVerticillium dahliae Kleb da V.albo-atrum.

პათოგენები ინახება მცენარეულ ნარჩენებსა და ნიადაგში, სადაც ინარჩუნებენ სიცოცხლისუნარიანობას 15 წლის განმავლობაში. დაავადება ხდება ქერცლიდან ან გადარგვისას ან კულტივაციისას მიღებული მექანიკური დაზიანებებიდან.

ვერტიცელიოზი ძლიერად ვითარდება მონოკულტურის წარმოებისას. განსაკუთრებით ძლიერად ვითარდება დაავადება მსუბუქ ნიადაგებში. პათოგენის განვითარებისათვის ოპტიმალურ პირობებს ქმნის მაღალი ტემპერატურა (25ºC) და ნიადაგის შემცირებული ტენიანობა. ამიტომ დაავადების განვითარება ივლისში და აგვისტოში ძლიერდება, ხოლო აგრილებასთან ერთად სექტემბერ-ოქტომბერშიმცირდება. ეს პროცესი აისახება მცენარეზე, ამ პერიოდში ხდება მცენარის გარკვეულწილად აღდგენა ღეროს ქვედა მხარეს ვითარდება ახალი წანაზარდები.

დაავადების სიმპტომებიდაავადების პირველი ნიშნების გამოვლენა ხდება ყვავილობის წინ. დაზიანებული მცენარეებს ახასიათებთ სუსტი ზრდა, მუხლთაშორისების ყავისფერი შეფერილობა და მცირე ზომის მუქი-მწვანე ფოთლები. ქვემოთ მდებარე ფოთლები ჭკნება, მათზე ჩნდება ლაქები, რომლებიც დროთა განმავლობაში ვრცელდება მთელ ფოთოლზე. დაზიანებული ფოთოლები ყვითლდება, განიცდის ნეკროზს და ცვივა. დაზიანებების შედეგად მცენარე მთლიანად ჭკნება და იღუპება. განვითარების ადრეულ ეტაპზე დაზიანებული მცენარეები ვერ ივითარებენ ნასკვებს, ხოლო ცოტა უფრო გვიანდელ სტადიებზე დაზიანების შემთხვევაში კი ნაყოფები წვრილი და დამჭკნარია. დაავადებულ მცენარეთა ფესვებს ერთი შეხედვიტსაღის შეხედულება აქვთ, თუმცა სიგრძივ გადანაჭერზე შეინიშნება გამტარი სისტემის გამუქება და ნეკროზი.

ბრძოლის ღონისძიებები:

· კულტურათა მონაცვლეობა;
· შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული დახარისხიანი ჩატარება;
· ნაკვეთის გასუფთავება მცენარეული ნარჩენებისაგან;
· დაავადებისადმი გამძლე ჯიშების და ჰიბრიდებისწარმოება.


დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • ვერტიცელიოზური.jpg
 • ვერტიცელიოზური ჭკნობა.jpg


#8 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 05:10 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

ცერკოსპორიოზი


გამომწვევიCercosporacapsici Heal.
სოკო ინახება დაზიანებულ მცენარეულ ნარჩენებში და ნიადაგში 10 სმ-მდე სიღრმეში. იმ შემთხვევაში თუ იგი მოხვდება ნიადაგის უფრო ღრმა ფენაში, სწრაფად კარგავს სიცოცხლისუნარიანობას. ვეგეტაციის პერიოდში დაავადება ვრცელდება კონიდიების საშუალებით. ყველაზე ძლიერი დაზიანება შეინიშნება ვეგეტაციის პერიოდის ბოლოს, ხანდაზმულ და ფიზიოლოგიურად სუსტ მცენარეებზე. დაავადების გავრცელებისათვის ხელსაყრელ კლიმატურ პირობებს ქმნის ტენიანობა და ცვარი.
დაავადების სიმპტომებითავდაპირველად ქვედა იარუსის, ხოლო შემდგომ ზედა ფოთლებზეც ჩნდება მრავალრიცხოვანი ლაქები, რომელთაც აქვთ მოთეთრო ფერის ცენტრი და მუქი-წითელი გარსი. ძლიერი დაზიანებისას შესაძლოა მოხდეს ქვედა იარუსის ფოთლების მთლიანი გაყვითლება და ხმობა, იმ ფონზე, რომ ზედა იარუსის ფოთლებმა შეინარჩუნონ სიცოცხლისუნარიანობა.

ბრძოლის ღონისძიებები:

· შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული დახარისხიანი ჩატარება;
· მცენარეული ნარჩენების განადგურება;
· ღრმად ხვნა.


დაავადებული მცენარეების სურათები

Attached Thumbnails

 • ცერკოსპოროზი.jpg
 • ცერკოსპოროზი1.jpg
 • ცერკოსპოროზი2.jpg


#9 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 05:22 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებები

წიწაკის ნაცარიგამომწვევი Leveillula taurica.
დაავადება ძირითადად ვრცელდება დაცულ გრუნტში. პათოგენს გააჩნია უნარი შეინარჩუნოს სიცოცხლისუნარიანობა გამხმარ მცენარეულ ნარჩენებში. კონიდიები ვითარდებიან მაღალი ტემპერატურის და დაბალი ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობის პირობებში. დაწვიმებით მორწყვა აფერხებს დაავადების განვითარებას.
დაავადების სიმპტომებიფოთლების ზედა მხარეს ვითარდება მოყვითალო ფერის და სხვადასხვა ფორმის მქონე ლაქები, ხოლო ფოთლის ქვედა მხარეს, ლაქების ქვეშ, ჩნდება თეთრი ფერის ნადები, რომელიც დაავადების ძლიერი გავრცელების დროს ფოთლის ზედა მხარეზეც ჩნდება. ხშირ შემთხვევაში ფოთოლი განიცდის დეფორმაციას. დროთა განმავლობაში ლაქები ერთმანეთს უერთდება, დაზიანებული ფოთლები ყვითლდება და ცვივა.

ბრძოლის ღონისძიებები:

 • შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული დახარისხიანი ჩატარება
 • მცენარეული ნარჩენების განადგურება
 • დახურულ გრუნტში არსებული კულტურის იზოლაცია მინდვრის კულტურებისაგან
 • სათბურის ნიადაგისა და კონსტრუქციის დეზინფექცია


დაავადებული მცენარეების სურათებიAttached Thumbnails

 • ნაცარი.jpg
 • ნაცარი1.jpg


#10 მეამბოხე

მეამბოხე

  Advanced Member

 • Administrators
 • 467 წერილები:
 • Locationთბილისი, საქართველო

დაწერილია 01 December 2012 - 05:27 AM

წიწაკის სოკოვანი დაავადებებიწიწაკის ფიტოფტორა

გამომწვევიPhytophthoracapsici.
დაავადების გამომწვევი ინახება ნიადაგში. წვიმა, ნიადაგის ტენიანობა და ნიადაგის ცუდი დრენაჟი ხელს უწყობს დაავადების სწრაფ გავრცელებას და განვითარებას. დაავადება ძირითადად ვრცელდება წყლის წვეთებით და ქარით. მისი გავრცელება და მცენარიდან მცენარეზე გადატანა ხდება ასევე მიწის ნაწილაკებით, რომლებიც გადაიტანება ფეხსაცმლით დასასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით.
დაავადების სიმპტომები – დაავადება აზიანებს მცენარის ყველა ორგანოს.
ფესვების დაზიანება როგორც წესი, სრულდება მცენარის სწრაფი ჭკნობით. დაზიანებული ფესვი იღებს მუქ-ყავისფერ შეფერილობას. ფესვს ქერქი ადვილად სცილდება. ფესვის ყელის დაზიანების სიმპტომები თავდაპირველად ვლინდება მუქი მწვანე ფერის უბნების სახით,რომლებიც იზრდებიან ზომაში და იღებენ მუქ-ყავისფერ შეფერილობას.
ფოთოლზე დაავადების სიმპტომები ვლინდება მცირე ზომის და სხვადასხვა ფორმის დაზიანებული უბნების სახით, რომლებიც თანდათან იზრდებიან ზომაში. ამასთან ერთად ფოთლის დაზიანებული ქსოვილი შრება და იღებს მოყვითალო-ყავისფერ შეფერილობას.
ნაყოფის დაზიანებისას თავდაპირველად ჩნდება მუქი-მწვანე ფერის ლაქები, ინფექციის გავრცელების პარალელურად ნაყოფები ნაოჭდება. ამ დროს ნაყოფი როგორც წესი, არ ცვივა.ბრძოლის ღონისძიებები:

· მორწყვის სწორი რეჟიმი;
· კულტურათა მონაცვლეობა;
· შესაბამისი ქმიური წამლობების დროული და ხარისხიანი განხორციელება.

დაავადებული მცენარეების სურათებიAttached Thumbnails

 • ფიტოფტორა.jpg
 • ფიტოფტორა1.jpg


#11 leilei3915

leilei3915

  Advanced Member

 • წევრები
 • პიპპიპპიპ
 • 122 წერილები:

დაწერილია 23 June 2017 - 07:10 AM

20170623 leilei3915

cheap authentic nba jerseys canada goose michael kors outlet online store adidas yeezy michael kors outlet online oakley sunglasses for men mbt shoes outlet oakley sunglasses wholesale kate spade handbags michael kors outlet michael kors outlet cheap ray ban sunglasses fitflops sale clearance mont blanc pens for sale polo ralph lauren outlet online michael kors outlet clearance coach outlet store online oakley sunglasses fitflops sale clearance michael kors outlet store ralph lauren polo coach outlet polo ralph lauren canada goose jackets coach outlet store online michael kors outlet coach factory outlet ugg outlet online cheap jerseys wholesale michael kors outlet canada goose outlet michael kors outlet oakley sunglasses adidas outlet store oakley sunglasses wholesale uggs outlet cheap ray ban sunglasses valentino outlet michael kors handbags nike outlet store michael kors handbags ralph lauren polo shirts coach factory outlet online fred perry fred perry polo shirts michael kors outlet clearance michael kors outlet online pandora outlet store ray ban sunglasses wholesale coach outlet michael kors outlet true religion outlet store mcm bag fitflops sale clearance jordan retro shoes mont blanc outlet mbt shoes mont blanc pens michael kors outlet clearance air jordan shoes ralph lauren outlet nike shoes longchamp outlet store michael kors outlet clearance canada goose michael kors outlet stores kate spade outlet online store kate spade outlet nike outlet valentino outlet lebron shoes polo ralph lauren outlet jordan shoes polo ralph lauren outlet online coach factory outlet cheap ray ban sunglasses kate spade outlet online coach outlet prada outlet online cheap oakley sunglasses michael kors outlet clearance mont blanc pens ralph lauren shirts adidas shoes for women nike shoes on sale michael kors outlet online pandora outlet coach outlet online pandora bracelet oakley sunglasses polo ralph lauren michael kors outlet clearance polo ralph lauren outlet true religion outlet mlb jerseys michael kors outlet polo ralph lauren outlet polo outlet ralph lauren polo coach outlet coach factory outlet ralph lauren uk asics running shoes ralph lauren outlet polo outlet michael kors outlet online adidas nmd michael kors outlet fitflops sale polo ralph lauren outlet online cheap mlb jerseys coach outlet online fred perry outlet polo ralph lauren jordan retro polo ralph lauren outlet online cheap jordans nhl jerseys ralph lauren uk nike factory outlet kate spade outlet oakley sunglasses wholesale michael kors outlet online cheap jordans for sale pandora charms christian louboutin outlet nike shoes for women nike outlet store cheap ray ban sunglasses coach factory outlet kate spade outlet store coach factory outlet pandora charms coach outlet store online mbt shoes clearance outlet ralph lauren outlet lacoste shoes coach outlet michael kors outlet christian louboutin sale ugg outlet valentino outlet store polo shirts oakley sunglasses wholesale adidas yeezy polo shirts mulberry handbags true religion outlet coach outlet online michael kors handbags fitflop sandals christian louboutin shoes michael kors handbags cheap ray bans sunglasses nike trainers polo outlet ray ban sunglasses cheap jordans moncler outlet asics outlet longchamp outlet online ray ban sunglasses outlet oakley sunglasses adidas yeezy boost ralph lauren pas cher fitflops sale clearance coach outlet store online mbt outlet michael kors outlet online ralph lauren michael kors outlet clearance michael kors outlet michael kors handbags sale polo ralph lauren nike shoes coach outlet mbt shoes canada goose jackets yeezy shoes coach factory outlet nike outlet polo ralph lauren outlet ralph lauren uk pandora outlet online michael kors outlet coach outlet store online coach outlet store online ralph lauren polo oakley sunglasses polo outlet cheap ray ban sunglasses ugg boots ralph lauren outlet yeezy boost michael kors outlet clearance nike shoes adidas outlet prada outlet store coach factory outlet online ralph lauren outlet canada goose outlet longchamp handbags nike air jordan 4 mcm outlet polo ralph lauren puma outlet christian louboutin canada goose outlet store ugg boots ray ban sunglasses true religion true religion outlet ralph lauren outlet pandora jewelry nike shoes longchamp cheap jordan shoes kate spade handbags michael kors outlet yeezy boost nike shoes outlet yeezy boost 350 kate spade handbags nike shoes michael kors outlet polo ralph lauren mont blanc outlet polo outlet yeezy boost 350 pandora outlet polo ralph lauren prada outlet store cheap oakley sunglasses fitflop sandals oakley sunglasses canada goose outlet mlb jerseys cheap ray bans mont blanc coach outlet online ralph lauren uk michael kors outlet clearance valentino outlet store ralph lauren uk ralph lauren adidas yeezy shoes michael kors outlet fitflop sale hermes belts outlet ralph lauren polo fitflops clearance prada outlet coach outlet online christian louboutin sale yeezy boost 350 v2 mont blanc pens cheap nba jersey nike shoes polo ralph lauren ralph lauren canada goose coach factory outlet michael kors coach outlet online air jordan shoes coach outlet online ray ban sunglasses valentino shoes cheap mlb jerseys cheap oakley sunglasses lunette ray ban michael kors outlet clearance adidas yeezy shoes ray ban sunglasses on sale cheap mlb jerseys oakley sunglasses cheap ugg boots coach outlet online michael kors outlet online ralph lauren outlet longchamp outlet fred perry polo fred perry clothing valentino shoes true religion outlet store nike outlet oakley sunglasses wholesale cheap uggs fred perry polo adidas yeezy shoes michael kors outlet online polo outlet polo ralph lauren outlet puma shoes polo ralph lauren kate spade bags ralph lauren lebron james shoes adidas yeezy boost true religion outlet adidas outlet pandora jewelry kate spade outlet store michael kors handbags clearance polo ralph lauren prada outlet polo outlet ray ban sunglasses hermes outlet michael kors outlet online air jordan retro giuseppe zanotti outlet adidas yeezy shoes lacoste clothing nike shoes outlet pandora jewelry sale cheap oakley sunglasses nike outlet store mbt outlet coach factory outlet ugg boots mont blanc outlet canada goose jackets cheap ugg boots nba jersey coach outlet online michael kors outlet online coach factory outlet nike shoes coach outlet online coach factory outlet adidas outlet store oakley sunglasses wholesale adidas nmd r1 christian louboutin outlet ray ban sunglasses canada goose jackets true religion jeans michael kors outlet online polo outlet mont blanc oakley sunglasses wholesale polo ralph lauren pas cher coach outlet online coach factory outlet ray bans sunglasses outlet ray ban sunglasses michael kors outlet online christian louboutin shoes nfl jerseys mont blanc outlet ed hardy pandora jewelry outlet coach outlet fred perry polo shirts michael kors outlet prada outlet stores asics shoes air jordan shoes polo outlet ed hardy clothing christian louboutin uk michael kors outlet clearance cheap jordan shoes pandora bracelet canada goose kate spade bags christian louboutin ralph lauren outlet oakley sunglasses wholesale adidas outlet online lacoste shirts fitflops sale cheap oakley sunglasses ralph lauren uk canada goose outlet mlb jerseys wholesale cheap uggs nike outlet ray ban sunglasses outlet mlb jerseys wholesale true religion outlet online mont blanc pens coach outlet online oakley sunglasses wholesale ralph lauren uk ralph lauren shirts true religion jeans cheap jordans for sale ray ban sunglasses polo ralph lauren michael kors outlet clearance ray ban sunglasses for men polo ralph lauren nike shoes for men longchamp outlet lacoste polo ralph lauren coach factory outlet hermes outlet cheap oakley sunglasses giuseppe zanotti sneakers adidas shoes mlb jerseys cheap jordans nike outlet store canada goose outlet canada goose outlet ray ban michael kors outlet online fred perry shirts coach factory outlet ralph lauren pandora jewelry nike outlet cheap oakley sunglasses oakley sunglasses coach outlet christian louboutin shoes air jordan 4 retro canada goose jackets michael kors outlet online ugg outlet cheap nhl jerseys air jordan 4 polo ralph lauren outlet coach outlet coach outlet store online hermes birkin true religion jeans polo ralph lauren coach factory outlet coach factory outlet ray ban sunglasses pandora rings coach outlet giuseppe zanotti shoes coach outlet store online canada goose christian louboutin outlet cheap jerseys coach outlet online cheap jordans lacoste outlet vintage nhl jerseys coach outlet michael kors outlet online michael kors outlet store oakley sunglasses outlet ralph lauren uk adidas shoes for men polo ralph lauren outlet coach outlet coach outlet clearance canada goose jackets michael kors outlet mulberry uk pandora jewelry polo ralph lauren outlet online mulberry bags ralph lauren outlet cheap nfl jerseys cheap oakley sunglasses ed hardy outlet cheap ugg boots mcm backpack adidas outlet online christian louboutin shoes michael kors outlet nike outlet store true religion jeans sale oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses cheap nike shoes kate spade purses oakley sunglasses ray ban pas cher michael kors outlet nike shoes for men coach outlet online canada goose polo ralph lauren polo outlet fred perry clothing ralph lauren
0 მომხმარებელი კითხულობს თემას

0 მომხმარებელი, 0 სტუმარი, 0 ანონიმური წევრი